Vedtægter

§1
Komitéen for Svendborg Folkeuniversitet har til formål at planlægge og gennemføre folkeuniversitetsundervisning og dermed udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater, samt fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab i henhold til Folkeoplysningsloven kapitel 13, S 46.

§2
Komitéen har sit hjemsted i Svendborg kommune.

§3
Komitéen består af 3 eller flere personer, valgt på et offentligt indkaldt møde med mulighed for deltagelse af interesserede borgere, foreninger og institutioner i kommunen.

Stk. 2. Komitéens medlemmer vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted.

§4
Komitéen konstituerer sig med en formand, der har det overordnede ansvar for komitéens aktiviteter, en administrator, der tager sig af administrative opgaver og regnskab, og en presseansvarlig, som ajourfører hjemmeside m.v.

Stk. 2. Komitéen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder bestemmelser om tegningsret.

§5
Komitéen er ansvarlig for komitéens aktiviteter og program over for den region, komitéen tilhører.

§6
Komitéen er regnskabsansvarlig.

§7
Komitéen træffer hvert andet år beslutning om tilknytning til en region eller til komitéstyrelsen for en 2-årig periode.

§8
Hvis komitéen har været uden aktivitet i 2 år, er den ikke længere en del af Folkeuniversitetet.

§9
Disse vedtægter træder i kraft den 20. nov, 2018, og erstatter tidligere vedtægter.

Stk. 2. Vedtægterne kan ændres ved almindeligt stemmeflertal i komitéen, men skal godkendes af regionsstyrelsen for den region, komitéen er tilknyttet eller af komitéstyrelsen, hvis komitéen er tilknyttet denne.