Vedtægter

§ 1
Folkeuniversitetets komité i Svendborg har til formål at planlægge og gennemføre folkeuniversitetsundervisning ved gennem undervisnings- og foredragsvirksomhed at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater samt fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab i henhold til Folkeoplysningsloven kapitel 13.

 

§ 2
Komitéens navn er Svendborg Folkeuniversitet, og den har sit hjemsted i Svendborg Kommune. Komitéen består af interesserede borgere samt repræsentanter for foreninger og institutioner i kommunen, som tilslutter sig §1.

 

§ 3
Stk. 1. Komitéen ledes af en bestyrelse på 3-6 personer valgt på årsmødet. Årsmødet er et offentligt indkaldt møde, hvor komitéen har mulighed for at deltage. Mødet afholdes én gang årligt i januar kvartal og annonceres senest 2 uger før på komitéens hjemmeside eller i lokale medier.
Stk. 2. Valg til bestyrelsen gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig efter hvert valg med en formand, der har det overordnede ansvar for komitéens aktiviteter, og en administrator, der tager sig af administrative opgaver og regnskab.
Stk. 4. Formand og administrator er tegningsberettigede, og administrator kan alene varetage den daglige drift.
Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


§ 4
Stk. 1. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvilken folkeuniversitetsenhed, komitéen tilknytter sig.
Stk. 2. Beslutningen om tilknytning til en enhed gælder fra 1. januar og for en periode af tre kalenderår. En komité, der herefter ønsker at ændre sin tilknytning for de efterfølgende tre kalenderår, skal inden 1. april i det 3. kalenderår underrette Kulturministeriet om den tilknytning, den ønsker for de efterfølgende tre kalenderår. Kulturministeriet kan afvise ønsker om ændret tilknytning, der modtages efter fristen.

 

§ 5
Stk. 1. Bestyrelsen er over for Folkeuniversitetet i Syddanmark ansvarlig for komitéens aktiviteter og program samt årligt budget og regnskab på en måde, så enheden kan opfylde kravene i Bekendtgørelse om folkeuniversitetet, kap. 3, § 5. 
Stk. 2. Regnskabsåret følger kalenderåret, og bestyrelsen indsender hvert år regnskab til Folkeuniversitetet i Syddanmark.
Stk. 3. Bestyrelsen indbetaler for hvert arrangement en komitéafgift, der fastsættes af styrelsen for Folkeuniversitetet i Syddanmark.
Stk. 4. Komitéen kan indgå samarbejde med andre parter om aktiviteter og arrangementer.


§ 6
Komitéen kan opstille én kandidat til Folkeuniversitetet i Syddanmarks styrelse.
 

§ 7
Komitéen sikrer en fair og transparent databehandling og beder alene om, at deltagerne stiller deres kontaktoplysninger til rådighed for komitéen med henblik på, at den kan administrere deltagernes tilmelding og arrangementets gennemførelse.

§ 8
Stk. 1. Ændring af komitéens vedtægter sker ved almindeligt stemmeflertal i komitéens bestyrelse, men skal godkendes af Folkeuniversitetet i Syddanmark.
Stk. 2. En nedlæggelse af komitéen besluttes af komitéen på et indkaldt møde, hvor det også bestemmes, hvordan eventuelle aktiver skal anvendes.

§ 9
Disse vedtægter træder i kraft den 26. feb. 2020, og erstatter tidligere vedtægter af 23. nov. 2018.