Referat af årsmødet, 5. marts 2024

Referat fra årsmøde i Svendborg Folkeuniversitet d. 5. marts 2024 kl. 17-18 i Sognegården ved Sct. Jørgens Kirke, Brydegårdsvej 15, Svendborg.

Bestyrelsen var repræsenteret ved formand Lars Kirkegaard, Anne-Mette Graubæk (administrator / kasserer) og Rune Høirup Madsen. Fraværende: Poul Sørensen og Kim Koldby.

Øvrige deltagere: 5 personer var mødt op.

Pkt. 1: Orientering om Svendborg Folkeuniversitets aktiviteter
Lars orienterede kort om vedtægterne og afviklingen af årsmødet. Mødet er blevet annonceret retmæssigt, senest 2 uger før afholdelsen.

Siden 2019 har vi nydt godt af samarbejde med UCL Sygeplejerskeuddannelsen, hvor vi har lejet lokale til foredrag. Dette samarbejde er ophørt sidste sommer, da der blev indført ændrede muligheder for at låne det gode lokale.

Også siden 2019 har der været samarbejde med AOF Sydfyn om fælles foredrag, annoncering og billetsystem, som på samme måde ændrede vores samarbejdsaftale med kort varsel, så det ikke længere var rentabelt for os at deles om fælles økonomi ved foredragene.

SEF Sydfyns Elforsyning har ligeledes siden 2019 været vært for vores gratis livestreaminger, og de valgte også at ændre aftale med kort varsel, så der siden efteråret har været indført lokaleleje. Så nu står vi helt på egne ben. Og det går rigtig godt! Vi har et godt og velfungerende billetsystem (Place2Book), og vores økonomi er velkonsolideret, hvad kasserer Anne-Mette vil orientere nærmere om.

Lars orienterede om vores markedsføring:

  • Hjemmeside bl.a. med oversigt over kommende arrangementer
  • Nyhedsbrev (476 modtagere, sidste år 330) - vigtig kanal
  • Facebookside med godt 700 følgere
  • Trykt program, fremlægges først og fremmest på biblioteket og ved vores arrangementer
  • Pressemeddelelser (Fyns Amts Avis - Ugeavisen).

Samarbejdet i bestyrelsen: Frivilligt, ulønnet. Rigtig godt samarbejde. Kemien er i orden, og det er jo temmelig afgørende for, at man har lyst til at investere ret meget tid i Folkeuniversitetet.

Foredragsvirksomhed: Vi har afholdt 10 foredrag i 2023. Vi tilbyder ofte fokus på det aktuelle og samfundspolitiske. Vi har også afsæt i det lokale fra Svendborg eller Sydfyn, som kan belyse historiske, geografiske eller fremtidsrettede områder. Flere af vores foredrag har haft en meget stor deltageropbakning, og et enkelt foredrag var så populært, at vi kunne gentage det - med endnu et udsolgt arrangement. 2023 har været det mest vellykkede år af de 5 år, hvor vi har eksisteret på den nuværende måde.

Rune orienterede om livestreaminger:
Svendborg Folkeuniversitet er vært for en serie af livestreamede foredrag, der sendes fra Aarhus Universitet med støtte af Carlsbergfonden. Det drejer sig om ca. 6 foredrag pr. halvår, der omhandler forskellige naturvidenskabelige emner.

Vi oplever, at der er et pænt deltagerantal ved foredragene i SEF-auditoriet. Deltagerantallet varierer fra ca. 40 tilhørere ved de mindre besøgte foredrag og op til lidt over 100 ved de allermest populære foredrag. Ved foredrag med fx Bente Klarlund og Eske Willerslev har auditoriet været helt fyldt.

Vi må ikke opkræve entré ved fondsstøttede livestreaminger, men i efteråret indførte vi konceptet ”Livestreaming-ven”, hvor publikum frivilligt kunne betale 50 kr. for at støtte vores omkostninger (lokaleleje) i forbindelse med livestreamingerne. Det er blevet modtaget meget positivt af deltagerne.

Pkt. 2 Økonomi ved Anne-Mette
Årsregnskabet for 2023 er godkendt af bestyrelsen, samt af Syddansk Folkeuniversitets sekretariat.

Ved sidste årsskifte 2022 havde vi et lille underskud på 1.693 kr. og en beholdning på 10.540 kr. Regnskabet for 2023 viser et stort, positivt overskud på 28.486 kr., hvilket er det største i komitéens tid, i de 5 år den nuværende bestyrelse har deltaget.

Året bød ellers på en del udfordringer fra starten af 2023 og hen over sæsonen. Der kan nævnes at vi måtte aflyse eller udsætte flere foredrag i årets løb. Den mest tidskrævende episode foregik i foråret, hvor vi – uretmæssigt – blev anmeldt for at have overtrådt copyrightrettigheder for at publicere et foto af en foredragsholder, der er en landskendt forsker. Der var et stort bødekrav til os. Vi slap dog ud af denne anklage med hjælp af Københavns Universitet, men brugte mange timer på sagen.

Som nævnt under ovenstående punkt har der været udfordringer i vores samarbejder AOF, UCL og SEF, men vi har fundet gode løsninger i løbet af efteråret. Svendborg Folkeuniversitet har fået etableret en god økonomi fremadrettet, takket være god opbakning fra deltagere, indførelse af støtteordning kaldet ’Livestreaming-Ven’, og gode støttemuligheder gennem Folkeuniversitetets sekretariat. Deltagerantal både for livestreaminger og for almindelige foredrag er stabilt stigende med et gennemsnit i 2023 på ca. 70 deltagere pr. gang.

Årsregnskabet for 2023 og budgettet for 2024 blev fremlagt, kommenteret og anerkendt af forsamlingen.

Pkt. 3 Samarbejdspartnere i 2023 ved Anne-Mette
Danske Slægtsforskere Sydfyn med i alt 8 foredrag – dette samarbejde fortsætter i 2024.

Hen over 2023 har der været samarbejdet om enkeltstående foredrag med: Seniorakademiet, Dage med Brecht, Svendborg Bibliotek og AOF Sydfyn i foråret, hvorefter samarbejdet ophørte.

Helt ekstraordinært afholdt Dansk Lokalhistorisk Forening en hel weekend med 6 foredrag i forbindelse med deres årsmøde i foråret.

Der har endvidere været forhandlet samarbejdsmuligheder uden positivt resultat med:

DGV kunstudstilling ved Christiansminde, Naturama og det nye Simac.

Pkt. 4 Valg til bestyrelsen
I år er der valg for 3 medlemmer med en valgperiode på 2 år: Lars Kirkegaard, Anne-Mette Graubæk og Kim Koldby. Alle modtager genvalg.

Der var ikke flere, der meldte deres kandidatur på mødet, og de 3 genopstillede personer blev valgt af forsamlingen.

Pkt. 5 Drøftelse af idéer og forslag til kommende arrangementer
estyrelsen nævnte en række idéer.

Alle er velkomne til at fremsende forslag til bestyrelsen.

 

Mødet sluttede kl. 18.15.

Referent: Anne-Mette Graubæk

 

Ved mødets afslutning modtog vi information om, at vores kære bestyrelsesmedlem Poul Sørensen for kort tid siden pludseligt og uventet var afgået ved døden.

ÆRET VÆRE POUL SØRENSENs MINDE!