Referat af årsmødet, 29. marts 2023

Tilstede fra bestyrelsen: Anne-Mette Graubæk., Lars Kirkegaard (referent), Rune Høirup Madsen, Poul Sørensen og Kim Koldby.

Tilhørere: 5 var mødt op

Følgende punkter var på dagsordenen:

  1. Orientering om Svendborg Folkeuniversitets aktiviteter.
  2. Årsberetning og økonomi.
  3. Samarbejdspartnere.
  4. Valg til bestyrelsen (består af 3-6 medlemmer). Valgperiode 2 år. I år er 2 medlemmer på valg: Rune Høirup Madsen og Poul Sørensen (begge modtager genvalg).
  5. Drøftelse af idéer og forslag til kommende arrangementer.

Ad. 1: Orientering om Svendborg Folkeuniversitets aktiviteter.
Rune orienterede om Svendborg Folkeuniversitets foredragsvirksomhed. Svendborg Folkeuniversitet er under Folkeuniversitetet i Syddanmark og arrangerer folkeoplysende og demokratisk dannende foredrag, hver sæson ca. 6 foredrag. Derudover er vi vært for naturvidenskabelige livestreamede foredrag fra Aarhus Universitet (”Offentlige foredrag i Naturvidenskab”). Rune nævnte eksempler på vores foredrag, der viser, at vi både har fokus på lokale og globale emner.

Lars orienterede om promoveringen af Svendborg Folkeuniversitets arrangementer. Vores vigtigste kanaler er hjemmesiden, der er velbesøgt, et nyhedsbrev, der bliver sendt til ca. 330 modtagere, en side på Facebook, der har ca. 660 følgere. Vi betaler for, at de foredrag, vi selv arrangerer, bliver boostet på Facebook.  Antallet af nyhedsbrevsmodtagere og Facebookfølgere har været støt stigende i løbet af det sidste år. Vi udgiver et halvårligt trykt program, som bliver lagt frem på Biblioteket og til vores arrangementer. Lars udsender pressemeddelelser til Ugeavisen, der bringer omtale med billede af de fleste af vores arrangementer. Samlet når vi ret mange mennesker ad disse kanaler.

Ad. 2: Årsberetning og økonomi.
Anne-Mette orienterede om årsregnskabet for 2022, der er godkendt af Folkeuniversitetssekretariatet i Odense. Kassebeholdningen ligger på ca. 10.000 kr.  Corona-årene har sat sit præg med aflysninger og færre indtægter og udgifter. Nu viser især efteråret 2022 en pæn stigning i aktiviteter hen mod normale tilstande. I forår 2022 var der i gennemsnit 29 deltagere til vores foredrag, i efteråret 33. Til livestreamingerne var der en stigning fra ca. 33 deltagere pr. gang i foråret til ca. 60 i efteråret. Denne stigning er fortsat siden årsskiftet og frem til årsmødet.

Anne-Mette viste også budgettet, som er tilpasset de kommende aktiviteter.

Vedr. Livestreaminger fra Aarhus Universitet har SEF Sydfyns Elforsyning hidtil stillet deres auditorium gratis til rådighed for os, men fra efteråret 2023 skal vi betale en mindre lejeafgift. Det giver en udfordring for os, da konceptet med livestreaming ikke tillader entré pga. de tildelte fondsmidler. Dog må vi opkræve en betaling for forfriskning i pausen, og her har vi besluttet at øge betalingen og samtidig opfordre deltagerne til at være lidt rundhåndede i forbindelse med det gratis arrangement.

En deltager foreslog, at bestyrelsen undersøger, om nogle lokale virksomheder kunne være interesserede i at give tilskud til leje af lokale hos SEF. Det vil bestyrelsen arbejde videre med.

Kim orienterede om planer for efteråret 2023. Foreløbig er der planer om foredrag om ChatGPT, EU i anledning af 50-året for det danske medlemskab, konspirationsteorier, Kina, Ukraine, mænds sundhed og Weberdynastiet i Svendborg.

Ad. 3: Samarbejdspartnere.
Svendborg Folkeuniversitet arbejder sammen med AOF Center Sydfyn om vores foredrag, og deler udgifter og indtægter med AOF. Flere foreninger har arrangeret foredrag i samarbejde med os idet forløbne og i indeværende år: Danske slægtsforskere Sydfyn, Seniorakademiet, Dansk Lokalhistorisk Forening, Svendborg Museum m.fl. I indeværende år påbegyndes et samarbejde med Svendborg Bibliotek.

Ad. 4: Valg til bestyrelsen.
Bestyrelsen for Svendborg Folkeuniversitet består ifølge vedtægterne af 3-6 personer.

Inden årsmødet 2023 bestod bestyrelsen af følgende 5 medlemmer: Anne-Mette Graubæk, Lars Kirkegaard, Poul Sørensen, Rune Høirup Madsen og Kim Koldby.

Rune og Poul er på valg i år, og begge modtager genvalg. Der var ikke nogen i forsamlingen der ønskede at opstille til bestyrelsen.

Rune og Poul blev begge genvalgt for en 2-årig periode (2023-25).

I det kommende år (2023-24) består bestyrelsen således af følgende 5 medlemmer:
Anne-Mette Graubæk, Lars Kirkegaard, Poul Sørensen, Rune Høirup Madsen og Kim Koldby.

Ad. 5: Drøftelse af idéer og forslag til kommende arrangementer.
Forslag fra de fremmødte:

En deltager foreslog, at Svendborg Folkeuniversitet arrangerer foredragsrækker, evt. kunne man bruge nogle af de rækker, der har været i Odense Folkeuniversitet. Rune forklarede, at vi har prøvet det med Svendborg Museum, men at vi er bange for, at der ikke er publikum til det. Bestyrelsen vil drøfte det.

En deltager foreslog, at vi arrangerer et foredrag i forbindelse med valget til EU-parlamentet i 2024 som opfølgning på det planlagte foredrag i forbindelse med EU-jubilæet.